L'equip de govern aprova el projecte de la nova ordenança de soroll

De España ha defendido que “esta es una Ordenanza que parte de la propia ciudadanía y pretende ser un instrumento adecuado para ayudar a la mejor convivencia en la ciudad"

Guardar

de españa
de españa
La portaveu popular, Mari Carmen de España ha informat que la junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui el projecte de la nova ordenança sobre Contaminació Acústica i Vibracions, coneguda com a 'ordenança del Soroll', que serà portada a taula del soroll abans de final de mes, perquè puga ser aprovada inicialment en el Ple de març, on es preveu obrir un període d'al·legacions.La nova normativa ha sigut revisada després de 27 anys per l'Oficina del Pla General i es presenta, després de superar el procés de consultes prèvies i participació ciutadana i incorporar els informes municipals amb un conjunt de mesures que coordinades per a harmonitzar la convivència entre els veïns i les activitats lúdiques i regular altres activitats que no estaven contemplades en l'anterior.En la nova ordenança es recullen mesures per a combatre la contaminació acústica, d'activitats veïnals a l'interior dels habitatges, en activitats en la via pública, en espais oberts, per problemes derivats per exemple d'instal·lacions inadequades en les edificacions, o incorporació d'aires condicionats en habitatges, ventilació forçada, per tant amb sorolls i amb vibracions. A més com a novetat es comptarà amb un procediment per a atendre aquest tipus de denúncies i un règim sancionador.Així mateix també s'han incorporat capítols per a combatre sorolls i vibracions per activitats de càrrega i descàrrega, o produïts per treballs de neteja i manteniment en la via pública sense oblidar també la recollida de residus urbans.De España ha explicat que la nova ordenança ha tingut en compte especialment la recent modificació del Pla Especial del Centre Tradicional, i el Pla Especial del Barri antic de manera que tant les modificacions en els instruments de planejament com l'ordenança formen un conjunt de mesures que, coordinades, permeten la pacífica convivència entre els veïns i les activitats lúdiques, que han sigut les principals motivacions d'aquesta revisió.Al seu torn De España ha agraït la col·laboració de la ciutadania en l'elaboració d'una ordenança que deu ser capaç de donar una solució definitiva als problemes de soroll i convivència que existeixen a la ciutat, "en el centre especialment, però també en tots els barris".

Modificacions i novetats de l'ordenança

Respecte als canvis proposats en l'ordenança aprovada l'edil d'Urbanisme va destacar que "hi ha 27 propostes veïnals de les quals s'han admés quasi íntegrament, com a novetats incorporades s'han ampliat les infraccions, incrementant les sancions que es descriuen en lleus, greus i molt greus".De España ha manifestat que en aquesta ordenança es descriuen com a novetat que tipus d'infraccions són lleus, i es tipifiquen cadascuna de les infraccions i l'import d'aquestes, l'edil ha repassat les infraccions explicant que "les greus s'han millorat i quant a les sancions en les infraccions greus passen de 600 a 12.000 euros, multiplicant-se per huit respecte a l'anterior ordenança, i les lleus han passat a 600 euros"En relació a les festes va assenyalar l'edil que "hi havia una exempció dels límits del soroll sense determinar el límit, i en la nova ordenança s'ha posat un límit de 90 decibels, i en les mascletaes s'ha graduat el temps màxim de set minuts".Respecte al tardeig, De España va apuntar que "hi ha una nova incorporació en l'article 34 de l'ordenança que es refereix als locals a l'aire lliure i al tema de les terrasses, s'exigirà un estudi acústic que ha de reflectir tant l'interior com l'exterior en terrassa", matisant que "si hi ha algun local que té permés tindre alguna televisió sense so de cara a l'exterior hauran de presentar l'estudi pertinent d'acord amb el soroll que generarà".A més va incidir que "qualsevol activitat en l'exterior de la via pública que porte amb si una alteració del soroll, com poden ser els comiats de solter que porten una xaranga serà sancionat si no han demanat l'autorització".Respecte a la forma en la qual es procedirà a la regulació d'aquests estudis acústics, De España ha manifestat que "els nous locals els hauran d'incorporar i els antics tenint en compte que les llicències es renoven cada any, es farà de manera progressiva i hauran d'anar apartant-los per a poder obtenir les llicències de forma progressiva".Un altre dels canvis, i és una de les peticions veïnals i de la Policia Local, que contempla és el so que arriba de l'exterior als dormitoris dels habitatges "amb una baixada de 30 a 25 decibels del so, baixant-se 5 decibels, és una mesura que arribarà a l'equilibri entre el bon descans i l'activitat lúdica entre els ciutadans", va asseverar De España.

Una ordenança que es mantinga amb el temps

De España va posar en valor el treball realitzat assenyalant que "ha sigut ardu, i ha comportat un exhaustiu estudi i la col·laboració amb els veïns i les àrees municipals, i s'ha treballat per a fer una ordenança que es mantinga en el temps, i la puga utilitzar qualsevol govern que vinga a la ciutat d'Alacant"."Entenem que aquest assumpte ens concerneix a tots i, per tant, al final, del que es tracta és que, amb independència de qui governe, la ciutat d'Alacant tinga una regulació adequada que responga a les necessitats reals", ha incidit la regidora.L'edil popular ha subratllat que "la nova ordenança del soroll, o més correctament, de contaminació acústica i vibracions té per objecte regular les situacions que poden perjudicar els veïns com a conseqüència de les alteracions en el medi ambient".En aquest sentit De España ha matisat que en ella "estan compreses també totes aquelles situacions que generen un medi ambient nociu per als veïns o que pot resultar perjudicial".Aquesta ordenança té el seu origen en els projectes anteriors, però naix amb vocació transversal, motiu pel qual tal com va explicar la portaveu popular en roda de premsa "s'han tingut en compte per a la seua redacció tant les aportacions dels veïns com pels Serveis Municipals que tenen competències sobre la matèria".Per això en el tràmit de consultes prèvies es van presentar 4 propostes per interessats mitjançant el Registre General de l'Ajuntament i 23 mitjançant el correu electrònic habilitat a aquest efecte."La majoria de les propostes plantejaven l'adopció de mesures sobre qüestions que afectaven matèries de veïnatge, tals com sorolls per festes de veïns, sorolls causats per animals domèstics, per càrrega i descàrrega en Centres Comercials en horari nocturn, i les associacions veïnals plantejaven la problemàtica de la convivència en el centre de la ciutat i els problemes de soroll derivats de l'oci", va recalcar De España.La major part d'aqueixes propostes tenen la seua resposta en la present Ordenança.Per la seua part i tenint en compte les limitacions competencials de l'Ajuntament, i la correcta tècnica en la redacció de disposicions generals, no es preveu en l'Ordenança el tràmit de les ZAS, ja que la seua regulació és detallada en la legislació autonòmica.Des de l'Ajuntament consideren que sobre la declaració de ZAS quan es donen els requisits previstos en la norma i, per a manifestar la posició municipal sobre aquesta qüestió es recull la normativa autonòmica en l'Annex IX de l'Ordenança.

Taula del Soroll i preveuen la Constitució de l'Oficina del Soroll

A més, es desenvolupa plenament la participació veïnal en matèria de soroll, determinant-se la composició i funcions de la Mesa del Soroll i preveient la Constitució de l'Oficina del Soroll com a punt de contacte directe entre els ciutadans i l'Ajuntament sobre aquesta matèria.Així, de la normativa tècnica de mesurament, ajustada als paràmetres de la nova legislació, l'edil popular De España ha destacat que "seguint indicacions del Servei de Policia s'ha rebaixat a 25 decibels el límit en dormitoris, i amb intervenció de la Regidoria de Festes i Ocupació de Via Pública s'han regulat les actuacions en via pública i espais oberts, regulant-se també els límits que amb caràcter general regiran en les celebracions de les festes"."En aquells casos en els quals per la seua naturalesa no sembla lògic establir un límit al soroll produït -com és el cas dels espectacles pirotècnics- s'ha fixat un límit temporal per als mateixos" va concloure l'edil popular.En definitiva, De España ha defensat que "aquesta és una Ordenança que parteix de la mateixa ciutadania i pretén ser un instrument adequat per a ajudar la millor convivència a la ciutat, amb ple respecte del dret de tots, tant del descans d'uns, com de l'oci d'uns altres".

Altes singularitats

A més entre les singularitats introduïdes també cal destacar que es recullen mesures per a combatre la contaminació acústica d'activitats veïnals a l'interior dels habitatges, activitats en la via pública i espais oberts, per problemes derivats d'instal·lacions inadequades en les edificacions i habitatges d'aire condicionat, ventilació forçada o equips de ventilació tant per sorolls com per vibracions, que comptaran amb un procediment per a atendre aquest tipus de denúncies i un règim sancionador.L'ordenança, també incorpora capítols per a combatre sorolls i vibracions per activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies o produïts per treballs de neteja i manteniment de la via pública, sense oblidar els de recollida de residus urbans.

Procés de revisió

El procés per a la revisió de l'ordenança es va iniciar el passat 31 d'octubre després de la signatura del decret, per part de la regidora d'Urbanisme, Mari Carmen De España, mitjançant el qual es va iniciar el procediment de consultes prèvies o participació ciutadana.De España va mantenir en aquesta data una reunió informativa amb les associacions veïnals que han pogut presentar propostes a través del Registre Municipal i del correu electrònic habilitat a aquest efecte.Una vegada superat aquest tràmit, l'Oficina del Pla General encarregada de la revisió de l'ordenança va incorporar les necessitats d'ordenació pròpies de l'Ajuntament i va analitzar experiències similars en altres municipis per a generar un avantprojecte que va ser remés a les àrees municipals. Concretament, van emetre informe sobre aquest tema els serveis de Festes, Ocupació de Via Pública, Medi Ambient i Policia Local incorporant-se les seues propostes a l'avantprojecte.
Destacats